+48 22 691 93 10, +48 790 790 780lab.warszawa@laboklin.plStrona używa cookies i podobnych technologii. WIĘCEJ

Ochrona danych osobowych

Home / Ochrona danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest LABOKLIN Polska Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 101, 01-495 Warszawa.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w sprawie ochrony Twoich danych, możesz napisać do nas na adres daneosobowe@laboklin.pl.

Jak przetwarzamy Twoje dane w przypadku zlecenia badania przez lecznicę weterynaryjną?
Przetwarzanie danych przekazanych przez lecznicę:

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych przez LABOKLIN Polska Sp. z o.o. (dalej „LABOKLIN”) w związku ze zleceniem badania Twojego zwierzęcia przez lecznicę weterynaryjną, LABOKLIN nie jest administratorem tych danych.

LABOKLIN przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie umowy przetwarzania danych zawartej z lecznicą weterynaryjną, która jest Administratorem Twoich danych osobowych.

W związku z tym w sprawach ochrony Twoich danych należy skontaktować się z lecznicą weterynaryjną.

Data obowiązywania: 25 maja 2018 r.
Wersja: 1.0

Jak przetwarzamy Twoje dane w przypadku zlecenia badania samodzielnie?
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest LABOKLIN Polska Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 101, 01-495 Warszawa. Możesz skontaktować się z nami w sprawie ochrony Twoich danych osobowych pod adresem daneosobowe@laboklin.pl.
 2. Podstawą przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, danych teleadresowych, w tym adresu e-mail, oraz innych danych podanych w formularzu zlecenia badania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. To oznacza, że Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji umowy.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy.
 4. Administrator będzie udostępniać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów prawa, podmiotom z grupy LABOKLIN, i innym podwykonawcom działającym na rzecz i w imieniu Administratora w ramach umów powierzenia przetwarzania danych wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, a w szczególności zleconego badania. Twoje dane mogą być przekazywane m.in. do LABOKLIN GMBH & CO.KG oraz do państwa trzeciego – USA – do OptiGen®, LLC. Twoje dane przekazywane do państwa trzeciego są odpowiednio i właściwe zabezpieczone. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony Twoich danych osobowych przekazywanych do państw, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony, LABOKLIN stosuje standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c) RODO. Klauzule są dostępne w Internecie, na stronie Komisji Europejskiej (ec.europa.eu).
 5. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 6. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat od daty wykonania badania na podstawie Ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2014 r., poz. 1539, z późn. zm) oraz Ustawy z 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r., nr 45, poz. 271, z późn. zm.).
 7. Informujemy, że przysługuje Ci prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i informacji dotyczących ich przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO;
  2. sprostowania nieprawidłowych danych zgodnie z art. 16 RODO;
  3. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
  5. prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych, lub o ograniczeniu przetwarzania na podstawie art. 19 RODO;
  6. prawo do otrzymania swoich danych w czytelnym formacie elektronicznym zgodnie z art. 20 RODO;
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO.
 8. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Data obowiązywania: 25 maja 2018 r.
Wersja: 1.0

Jak przetwarzamy Twoje dane w przypadku wystawienia faktury?
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest LABOKLIN Polska Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 101, 01-495 Warszawa. Możesz skontaktować się z nami w sprawie ochrony Twoich danych osobowych pod adresem daneosobowe@laboklin.pl.
 2. Podstawą przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, danych teleadresowych, w tym adresu e-mail, oraz innych danych podanych w formularzu zlecenia badania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. To oznacza, że Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego. Obowiązek ten wynika w szczególności z ustawy o rachunkowości i z ustaw podatkowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wystawienia faktury za wykonane usługi.
 4. Administrator będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, działającym na rzecz i w imieniu Administratora w ramach umów powierzenia przetwarzania danych, np. podmiotom prowadzącym rachunkowość.
 5. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 6. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat od daty wystawienia faktury, zgodnie i na warunkach określonych w przepisach o rachunkowości (art. 74 ust. 2, pkt 8 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.).
 7. Informujemy, że przysługuje Ci prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i informacji dotyczących ich przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO;
  2. sprostowania nieprawidłowych danych zgodnie z art. 16 RODO;
  3. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
  5. prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych, lub o ograniczeniu przetwarzania na podstawie art. 19 RODO;
  6. prawo do otrzymania swoich danych w czytelnym formacie elektronicznym zgodnie z art. 20 RODO;
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO.
 8. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Data obowiązywania: 25 maja 2018 r.
Wersja: 1.0

Jak przetwarzamy Twoje dane w związku z przesyłaniem newslettera?
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest LABOKLIN Polska Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 101, 01-495 Warszawa. Możesz skontaktować się z nami w sprawie ochrony Twoich danych osobowych pod adresem daneosobowe@laboklin.pl.
 2. Podstawą przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail jest wyrażona przez Ciebie zgoda w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 10, ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną „UŚUDE”.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Administrator będzie udostępniać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów prawa, podmiotom z EOG z grupy LABOKLIN, i innym podwykonawcom działającym na rzecz i w imieniu Administratora w ramach umów powierzenia przetwarzania danych, a w szczególności do firmy FreshMail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków – świadczących łącznie usługi w zakresie wysyłki newslettera.
 5. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 6. Twoje dane osobowe przetwarzane do czasu odwołania zgody lub przez okres wysyłki newslettera.
 7. Informujemy, że przysługuje Ci prawo do:
  1. wycofania zgody, zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO;
  2. dostępu do swoich danych osobowych i informacji dotyczących ich przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO;
  3. sprostowania nieprawidłowych danych zgodnie z art. 16 RODO;
  4. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
  6. prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych, lub o ograniczeniu przetwarzania na podstawie art. 19 RODO;
  7. prawo do otrzymania swoich danych w czytelnym formacie elektronicznym zgodnie z art. 20 RODO;
  8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO.
 8. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Data obowiązywania: 25 maja 2018 r.
Wersja: 1.0

Jak przetwarzamy Twoje dane podczas wizyty na naszej stronie internetowej?
Przetwarzanie danych gości strony www:

Informacje dot. przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z wizytą na naszej stronie internetowej LABOKLIN Polska Sp. z o.o. znajdziesz w Polityce Prywatności.

Data obowiązywania: 25 maja 2018 r.
Wersja: 1.0